Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN REVOPAL B.V.

Artikel 1 – Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Revopal : Revopal B.V.;
De afnemer : De natuurlijke of rechtspersoon die met Revopal een overeenkomst tot
verkoop en levering van zaken, dan wel een overeenkomst tot het uitvoeren van
werkzaamheden aangaat;
De overeenkomst : De tussen Revopal en de afnemer tot stand gekomen
overeenkomst tot verkoop en levering van zaken dan wel het uitvoeren van
werkzaamheden;
Het geleverde : De door Revopal aan de afnemer verkochte en geleverde zaken.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Revopal uitgebrachte
offertes en door haar gesloten overeenkomsten.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden slechts voor
zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Offerte
3.1 Offertes van Revopal zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand door de order tot levering dan wel de opdracht tot het
uitvoeren van werkzaamheden op grond van de door Revopal uitgebrachte offerte.
4.2 Indien de afnemer de order of opdracht mondeling verstrekt, wordt de schriftelijke order-
of opdrachtbevestiging van Revopal geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer
te geven, tenzij de afnemer onverwijld Revopal kennis geeft van zijn bezwaren tegen
deze weergave van de inhoud.

Artikel 5 – Prijzen
5.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en zijn
gebaseerd op het prijspeil van materialen, lonen, sociale lasten en andere
kostenfactoren op de datum van dagtekening van de offerte.
5.2 De in de orderbevestiging genoemde prijzen binden partijen, behoudens de hierna in
artikel 5.3 opgenomen risicoregeling.
5.3 Revopal is gerechtigd de prijzen, ook indien deze reeds schriftelijk zijn bevestigd, te
wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, onvoorziene omstandigheden of overmacht,
daaronder begrepen: oliecrisis, extreme prijsstijgingen op de wereldmarkt, stakingen,
weersinvloeden en natuurrampen, een en ander indien tussen de totstandkoming van de
overeenkomst en het tijdstip van levering een periode van meer dan drie maanden
gelegen is.

Artikel 6 – Levering
6.1 Overeengekomen leveringstermijnen worden door Revopal zo nauwkeurig mogelijk
aangehouden, maar worden niet gegarandeerd.
6.2 Vindt levering door Revopal niet binnen de overeengekomen termijn plaats, is
Revopal eerst in verzuim nadat de afnemer haar heeft aangemaand om alsnog binnen
een redelijke termijn te leveren en die levering is uitgebleven.
Artikel 7 – Tekortkomingen
7.1 De afnemer dient een tekortkoming met betrekking tot het geleverde zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk binnen 8 kalenderdagen nadat hem van deze tekortkoming is gebleken of
hem deze redelijkerwijs had moeten blijken, aan Revopal te melden, op straffe van
verval van het recht een beroep te doen op de tekortkoming.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Indien de afnemer aantoont dat Revopal aansprakelijk is voor een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is die aansprakelijkheid beperkt
tot de netto factuurwaarde van het geleverde.
8.2 Revopal is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder
begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en schade van derden.

Artikel 9 – Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling te
verlangen indien Revopal daartoe aanleiding ziet, vindt betaling plaats binnen 14
dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.
9.2 Reclames ten aanzien van de kwaliteit, eigenschappen of hoeveelheid van het geleverde
dan wel de uitgevoerde werkzaamheden geven de afnemer niet het recht de betaling
op te schorten.
9.3 Bij niet-tijdige betaling is de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning
vereist is, in verzuim en is over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente
van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele
maand geldt.
9.4 Alle kosten, die voor Revopal verbonden zijn aan de inning van hetgeen de afnemer
aan Revopal verschuldigd is, zijn voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke
kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door Revopal
aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom,
met een minimum van € 500,00.

Artikel 10 – Overgang risico en eigendom
10.1 Het geleverde is na levering voor risico van de afnemer.
10.2 De door Revopal geleverde zaken blijven eigendom van Revopal totdat de afnemer
heeft voldaan aan alle vorderingen, voortvloeiende uit de tussen Revopal en de
afnemer bestaande overeenkomsten tot het leveren van zaken of het verrichten van
werkzaamheden, daaronder begrepen de vorderingen wegens tekortkoming in de
nakoming van die overeenkomsten.
10.3 Zolang Revopal als eigenaar dient te worden aangemerkt, verplicht de afnemer zich
jegens haar om het geleverde zorgvuldig te behandelen en het geleverde:
a. niet te verpanden;
b. niet te verwerken;
c. niet over te dragen of af te geven, anders dan in het kader van de normale
bedrijfsvoering.

 

Artikel 11 – Herroepingsrecht
11.1    Na aankoop van producten heeft de afnemer niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. Er is dus geen bedenktermijn van kracht voor een reeds gemaakte overeenkomst.

11.2 Op alle overeenkomsten tussen Revopal en de afnemer is Nederlands recht van
toepassing.
11.3 Op alle overeenkomsten tussen Revopal en de afnemer is het CISG (Weens
Koopverdrag 1980) niet van toepassing.
11.3 Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen Revopal en de afnemer gesloten
overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in het
arrondissement Almelo, onverminderd het recht van Revopal zich te wenden
tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

Artikel 12 – Kosten in geval van herroeping
12.1     Indien de afnemer er toch voor kiest om de producten te retourneren, komen de kosten van terugzending voor zijn of haar rekening en heeft hij of zij geen recht op terugbetaling.

BETAALWIJZEN

Bankoverschrijving

Copyright © Revopal - Revopallet 2020

Copyright © Revopal - Revopallet 2020

BETAALWIJZEN

Bankoverschrijving.