0 items

Algemene verkoopvoorwaarden Revopal


INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1-   Algemeen
Artikel 2 –  Toepasselijkheid
Artikel 3 –  De offerte
Artikel 4 –  Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 5 –  Prijzen
Artikel 6 –  Levering
Artikel 7 –  Tekortkomingen
Artikel 8 –  Aansprakelijkheid
Artikel 9 –  Betaling
Artikel 10 – Overgang risico en eigendom
Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12 – Ontbinding en herroeping
Artikel 13 – Conversie, uitleg en adreswijziging
Artikel 14 – Toepasselijk recht

Artikel 1 – Algemeen
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Revopal:   Revopal B.V.

1.2 De afnemer: De natuurlijke of rechtspersoon (die vertegenwoordigd wordt door een persoon die daartoe bevoegd is) die met Revopal een overeenkomst tot verkoop en levering van zaken, dan wel een overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden aangaat;

1.3 De overeenkomst: Elke tussen Revopal en de afnemer tot stand gekomen
overeenkomst tot verkoop en levering van zaken dan wel het uitvoeren van
werkzaamheden en elke wijziging of aanvulling daarop.

1.4 Het geleverde: De door Revopal aan de afnemer verkochte en geleverde zaken.

1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

1.6 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die door Revopal met een afnemer wordt afgesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop, al dan niet op afstand, van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.7 Voorwaarden: deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Revopal en de afnemer, waaronder begrepen de uitgebrachte offertes en door haar gesloten overeenkomsten inclusief op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand.

2.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Revopal voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Revopal zijn in te zien en dat de afnemer, op verzoek, zo spoedig mogelijk kosteloos de algemene voorwaarden wordt toegezonden. Ook via de elektronische weg kunnen de algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar worden gesteld.

2.3 Door aanvaarding van een door Revopal uitgebrachte offerte aanvaardt de afnemer tevens de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk door Revopal van de hand gewezen.

2.4 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Revopal. Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor deze is afgesproken.

 

Artikel 3 – Offerte
3.1 Alle aanbiedingen en offertes, op welke wijze dan ook door Revopal gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten of tenzij in de offerte anders is vermeld. Wordt een vrijblijvend aanbod door de afnemer aanvaardt, dan heeft Revopal het recht om het aanbod te herroepen.

3.2 Aanbiedingen en toezeggingen van door Revopal ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door Revopal schriftelijk zijn bevestigd.

3.3 Het staat Revopal volledig vrij om orders van een afnemer al dan niet te accepteren.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat (1) Revopal een aanbod of een bestelling van de afnemer schriftelijk bevestigd: (2) de order tot levering dan wel de opdracht tot het uitvoeren van werkzaamheden op grond van de overeenkomst: (3) Revopal voor de betreffende overeenkomst aan de afnemer een factuur zendt.

4.2 Indien de afnemer de order of opdracht mondeling verstrekt, wordt de schriftelijke order-
of opdrachtbevestiging van Revopal geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld Revopal kennis geeft van zijn bezwaren tegen deze weergave van de inhoud.

 

Artikel 5 – Prijzen
5.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele overige verschuldigde belastingen en heffingen van overheidswege en zijn gebaseerd op het prijspeil van materialen, lonen, sociale lasten en andere kostenfactoren op de datum van dag van levering, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Voor zover niet anders overeengekomen zijn transportkosten en kosten met betrekking tot het verzekeren van de goederen voor rekening van de afnemer.

5.2 De in de orderbevestiging genoemde prijzen binden partijen, behoudens de hierna in
artikel 5.3 opgenomen risicoregeling.

5.3 Revopal is gerechtigd de prijzen, ook indien deze reeds schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, onvoorziene omstandigheden of overmacht, daaronder begrepen: oliecrisis, extreme prijsstijgingen op de wereldmarkt, stakingen, weersinvloeden en natuurrampen, een en ander indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en het tijdstip van levering een periode van meer dan drie maanden gelegen is. Is de in rekening gebrachte prijs meer dan 10% hoger dan de aanvankelijk overeengekomen prijs, dan heeft de afnemer het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden onverwijld nadat de afnemer van de prijsverhoging op de hoogte is gesteld. Daarna vervalt het recht op ontbinding. Afnemer is niet gerechtigd om de overeenkomst op deze grond te ontbinden, als de prijsverhoging het gevolg is van overheidsmaatregelen of vrachttarieven.

 

Artikel 6 – Levering
6.1 Overeengekomen leveringstermijnen worden door Revopal zo nauwkeurig mogelijk aangehouden, maar worden niet gegarandeerd. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen.

6.2 Revopal heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke verkopen tussen partijen is overeengekomen, op elke levering afzonderlijk van toepassing is. Revopal is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rata te factureren.

6.3 Vindt levering door Revopal niet binnen de overeengekomen termijn plaats, dan is Revopal eerst in verzuim nadat de afnemer haar schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen een redelijke termijn te leveren, welke redelijke termijn tenminste gelijk is aan 30 dagen, terwijl de afnemer onverminderd tot afname verplicht is.

6.4 Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Revopal in overleg treden met de afnemer over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. De afnemer kan slechts aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is overeengekomen. Eventueel door Revopal te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-volledig geleverde goederen.

 

Artikel 7 – Tekortkomingen
7.1 De afnemer dient bij levering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden ( juiste product, juiste kwaliteit, juiste kwantiteit, afwezigheid van beschadigingen, etc)

7.2 De afnemer dient een tekortkoming met betrekking tot het geleverde zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen nadat hem van deze tekortkoming is gebleken of hem deze redelijkerwijs had moeten blijken, aan Revopal te melden, op straffe van verval van het recht een beroep te doen op de tekortkoming.

7.3 Wijziging van technische inzichten in de branche en/of overheidsvoorschriften komt voor risico van de afnemer. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van lichtinval en/of weersinvloeden.

7.4 Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Revopal. De kosten en risico’s verbonden aan retourzendingen zijn voor rekening en risico van de afnemer.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1 Indien de afnemer aantoont dat Revopal aansprakelijk is voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van schade die aan opzet of grove schuld van haar of haar medewerkers is te wijten, zulks tot maximaal de netto factuurwaarde van het geleverde.

8.2 Het is de afnemer bekend dat voor de door Revopal geleverde producten bepaalde voorschriften bestaan, zoals (maar niet beperkt tot) maximum draagvermogen, plaatsen al dan niet in een open stelling, plaatsen al dan niet in de open lucht, voorkoming van piekbelasting, het plaatsen van de producten in vochtige ruimtes of onder een sprinklerinstallatie etc. Afnemer is verplicht deze voorschriften bij verkoop/doorlevering ook aan haar afnemers door te geven. Revopal is niet aansprakelijk voor schade welke hieruit kan voortvloeien bij een onjuist gebruik, voor directe en/of indirecte gevolgschade (daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie) en schade van derden.

8.3 Revopal is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met de door Revopal (of door Revopal ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zijn van het woord, zoals (maar niet beperkt tot)ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of geschiktheid van de door haar of derden aan afnemer geleverde goederen.

8.4 In geen geval is Revopal gehouden tot vergoeding van een hoger bedrag dan zij zelf ter zake van de schade waarvoor zij aansprakelijk wordt gehouden op haar verzekeraars kan verhalen, te vermeerderen met haar eigen risico onder die verzekering. Indien verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering worden gedekt, is de aansprakelijkheid van Revopal beperkt tot de schade als vermeld in artikel 8.1

8.5 Revopal bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wie gedragingen Revopal ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Revopal.

8.6 Iedere aansprakelijkheid van Revopal jegens de afnemer vervalt na verloop van 6 (zes) maanden nadat de goederen aan de afnemer zijn geleverd en/of de diensten zijn afgerond.

8.7 Revopal is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van Revopal, die de normale uitoefening van de overeenkomst verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Revopal kan worden verlangd, zoals onder andere staking, ziekte, pandemie en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, tekortkomingen aan de zijde van de door Revopal ingeschakelde derden (waaronder begrepen toeleveranciers) gebreken aan en/of beschadigingen van productiemiddelen, transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. Revopal kan zich op overmacht beroepen als de betreffende omstandigheid die de overmacht veroorzaakt is ingetreden nadat Revopal had moeten leveren.

8.8 Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan nadat de overmacht situatie 1(een) maand heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.

 

 

Artikel 9 – Betaling
9.1 Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling te verlangen indien Revopal daartoe aanleiding ziet, vindt betaling plaats binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Revopal aan te geven wijze, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

9.2 De betaling geschiedt effectief in de gefactureerde valuta en zonder verrekening, korting of opschorting. Revopal is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van afnemer heeft te vorderen, te verrekenen met bedragen die Revopal of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is of zal zijn aan afnemer.

9.3 Reclames ten aanzien van de kwaliteit, eigenschappen of hoeveelheid van het geleverde dan wel de uitgevoerde werkzaamheden geven de afnemer niet het recht de betaling op te schorten.

9.4 Bij niet-tijdige betaling is de afnemer, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning
vereist is, van rechtswege in verzuim en is over het achterstallige bedrag een direct opeisbare rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt.

9.5 Indien er goede grond bestaat te vrezen dat afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, zijn alle vorderingen van Revopal op afnemer terstond opeisbaar en is afnemer verplicht op eerste verzoek van Revopal terstond genoegzame en de in de door Revopal gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang afnemer daar niet aan heeft voldaan, is Revopal gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

9.6 Indien afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens Revopal niet of niet tijdig nakomt, zijn alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke ) voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten (daaronder mede begrepen een redelijke vergoeding voor door Revopal aan de inning te besteden tijd) worden gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 1.000,-

9.7 Betalingen door of vanwege de afnemer strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door afnemer verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom van de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de afnemer.

 

Artikel 10 – Overgang risico en eigendom
10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf het magazijn van Revopal. De af te leveren goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het magazijn van Revopal voor rekening en risico van de afnemer.

10.2 Indien en voor zover Revopal zorg draagt voor het transport van de goederen, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door Revopal bepaald. Afnemer is verplicht de goederen op de afgesproken plaats van aflevering in ontvangst te nemen en direct te lossen.

10.3 Indien Revopal, al dan niet in opdracht van de afnemer, het transport van de goederen regelt, en zorg draagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 en zal afnemer de goederen desgewenst aanvullend verzekeren.

10.4 Vanaf het moment dat de goederen voor rekening en risico van de afnemer zijn, draagt de afnemer zorg voor afdoende verzekering van de goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het teniet gaan van de goederen.

10.5 Indien de datum van de feitelijke levering op verzoek of door toedoen van de afnemer wordt uitgesteld, de afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of de goederen niet worden afgehaald, dan gaat het risico van de goederen desondanks op afnemer over met ingang van het moment dat deze goederen in de administratie en/of magazijn van Revopal als “goederen afnemer” zijn geïdentificeerd. Revopal is vanaf dat moment gerechtigd om de goederen aan de afnemer te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en/of andere extra kosten zijn voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

11.1 Revopal behoudt zich het eigendom voor van de goederen, totdat integraal aan haar voldaan zullen zijn de door de afnemer verschuldigde prestaties voor alle door Revopal geleverde of te leveren goederen en/of diensten, en alle vorderingen van Revopal op de afnemer wegens het tekortschieten van de afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen.

11.2 Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft de afnemer geen recht op vergoeding van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen.

11.3 Indien de afnemer in verzuim is ten aanzien van de verplichtingen als bedoeld in artikel 9, of indien Revopal naar haar oordeel goede grond heeft te vrezen dat de afnemer zijn verplichtingen niet na zal komen, is Revopal gerechtigd de zaken die haar toebehoren terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich bevinden. De afnemer verleent Revopal reeds nu voor alsdan onherroepelijke machtiging om daartoe de bij of voor de afnemer in gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden. In geval afnemer het bepaalde in dit artikellid niet op eerste verzoek nakomt, verbeurt de afnemer aan Revopal een direct opeisbare boete van 10% van het nog door de afnemer aan Revopal verschuldigde bedrag per dag.

11.4 De afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen of te gebruiken, uitsluitend in het kader van de normale bedrijfsvoering van zijn bedrijf. In geval van verkoop is de afnemer gehouden deze goederen eveneens en slechts onder beding van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Uitzondering geldt voor de situatie waarin de afnemer in faillissement of surseance van betaling is geraakt, in welk geval doorverkoop in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf niet is toegestaan.

11.5 De afnemer is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin van het woord aan derden te doen dienen en/of daarop enig beperkt recht te vestigen.

11.6 De afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Revopal te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en overige risico’s ( waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, ontploffing, etc.) Op eerste verzoek van Revopal zal de afnemer kopieën verstrekken aan Revopal van de ter zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling.

11.7 Op geleverde goederen, die door betaling in eigendom van de afnemer zijn overgegaan – of die zijn verwerkt – en zich nog in handen van de afnemer bevinden, vestigt de afnemer hierbij ten behoeve van Revopal een pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen, anders dan die genoemd in lid 1 van dit artikel ( waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – toekomstige vorderingen) die Revopal op de afnemer mocht hebben of verkrijgen. Op eerste verzoek van Revopal zal de afnemer de goederen, die vallen onder dit pandrecht, aan Revopal ter hand stellen om daarmee een vuistpand te realiseren.

11.8 De afnemer is voorts verplicht om op eerste verzoek van Revopal eventuele vorderingen van de afnemer op verzekeraars en/of eventuele vorderingen van de afnemer op haar debiteuren, betreffende goederen bedoeld in dit artikel, aan Revopal te verpanden, en op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Revopal wenst te treffen ter bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen de afnemer niet onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering.

 

 

Artikel 12 – Ontbinding en herroeping

12.1 Zodra de overeenkomst van koop/verkoop en levering/verplichting tot afname rechtsgeldig tot stand is gekomen, heeft de afnemer niet meer het recht de overeenkomst te ontbinden. Er is geen bedenktijd van kracht voor een definitief gemaakte overeenkomst.

12.2 Aangezien Revopal niet levert aan consumenten in de zin van artikel 230 en volgende van Boek 6 BW, zijn deze bepalingen niet van toepassing.

12.3 Indien de afnemer, ondanks het bepaalde in artikel 7.4, er toch voor kiest om de producten te retourneren, dan komen het risico en de kosten van de terugzending voor rekening van de afnemer. De afnemer heeft dan geen recht om terugbetaling te vorderen van het geheel of een gedeelte van het factuurbedrag.

12.4 Indien de afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, is Revopal te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden alle vorderingen van Revopal op de afnemer in die gevallen direct opeisbaar.

12.5 In geval van ontbinding is de afnemer verplicht om Revopal de schade te vergoeden die zij daardoor lijdt, welke schade minimaal gelijk is aan het bedrag van de reeds aanbetaalde termijnen op de betreffende overeenkomst.

 

 

 

 

Artikel 13 – Conversie, uitleg en adreswijziging

13.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

13.2 De nietigheid of anderszins on-afdwingbaar zijn van enige bepaling van deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

13.3 Indien Revopal op enig moment niet de strikte naleving van een van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat Revopal afstand doet van het recht op enig moment strikte naleving te eisen.

13.4 De afnemer is gehouden om adreswijzigingen direct schriftelijk aan Revopal te melden. Goederen, die afgeleverd zijn aan het laatst bij Revopal bekende adres van de afnemer, worden geacht door de afnemer te zijn ontvangen.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht
14.1 Op alle overeenkomsten tussen Revopal en de afnemer is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Op alle overeenkomsten tussen Revopal en de afnemer is het CISG (Weens Koopverdrag 1980) niet van toepassing.

14.3 Alle geschillen, voortvloeiende uit de tussen Revopal en de afnemer gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter in het arrondissement Almelo, onverminderd het recht van Revopal zich te wenden tot een andere, op grond van de wet bevoegde rechter.

 

Almelo, 25 november 2020

BETAALWIJZEN

Bankoverschrijving

Copyright © Revopal – Revopallet 2020